SKPF/SPRF - avdelning 224 Eskilstuna/Strängnäs
 
 

Kommunala pensionärsrådet KPR

 


Det övergipande målet för rådets verksamhet är att medverka till att äldre kan påverka samhällsutvecklingen. För att nå det målet ska rådet:

-  Utbyta information och samråda i frågor som rör äldre
-  Stärka inflytandet i frågor som rör äldre
-  Bevaka att kommunala planer och beslut tar hänsyn till äldres behov
-  Vara pådrivare och initiera aktuella frågor
-  Vara remissinstans i frågor som rör äldre
-  Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

SPRFs representanter i KPR är:

Agneta Öhlander, tel 14 76 08, ordinarie i rådet och i arbetsutskottet,
Birgitta Svall, tel 070 541 13 10, ordinarie i rådet och ersättare i arbetsutskottet
samt Margita Isaksson, tel 13 69 75, och Anna-Lill Johnsson, tel 250 06. båda ersättare i rådet.
Birgitta Svall representerar SPRF i länets pensionärsråd -LPR.

Inom rådet finns ett antal arbetsgrupper med olika ämnesområden, såsom boende, kost, välfärdsteknologi, ålderism och kollektivtrafik. Vår förening är representerad i dessa grupper. Under 2016 har grupper för hemtjänst och kultur tillkommit.

En av de största och viktigaste frågorna är, både nu och för framtiden, de olika boendeformerna för seniorer och de hjälpinsatser som behövs.

Vi kräver ökad förståelse för de äldres situation och att tillräckliga resurser avsätts till vård och omsorg och till forskning och utbildning inom äldreområdet.

Har Du funderingar eller frågor som rör oss äldre, kontakta våra represntanter i KPR eller Sociala kommittén.

Se även rådets hemsida.

 
Tillbaka Tillbaka